joomla templates top joomla templates template joomla

Spotkanie przedstawicieli samorządów z wiceminister finansów

malopolskie.pl włącz . Opublikowano w Małopolskie aktualności

Marszałek Marek Sowa jako Przewodniczący Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP oraz członek Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wpólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wziął udział w dzisiejszym spotkaniu z wiceminister finansów Hanną Majszczyk. Podczas spotkania rozmawiano na temat planowanego wprowadzenia tzw. reguły wydatkowej samorządów.

W imieniu Związku Województw RP marszałek Marek Sowa zaproponował, aby sumę deficytów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków ustalić procentowo w odniesieniu do wielkości PKB na poziomie nie niższym, niż 0,6 proc PKB rocznie. W obecnej propozycji zmian założony deficyt nie może przekroczyć 8 mld zł. Marszałek przedstawił również opinię, że optymalny byłby podział dopuszczalnego poziomu deficytu, do którego musi zejść Polska, tj. 3 proc. PKB proporcjonalnie pomiędzy sektor rządowy i samorządowy. Odniósł się również do art. 243 ustawy, w którym planowane są zmiany i podkreślił, że pozostawienie limitu spłaty zadłużenia zgodnie ze wzorem określonym w artykule uniemożliwia jednostkom spłatę zadłużenia w przypadku uzyskania jednorazowych dochodów, np. sprzedaży nieruchomości, nadwyżki, czy wolnych środków. Marek Sowa mówił także o tym, że propozycja utrzymania wskaźnika długu 60 proc. równolegle do wskaźników wieloletniej prognozy finansowej powinna byc jeszcze raz wzięta pod rozwagę. Utrzymanie takiego wskaźnika w nowej ustawie utrudnia możliwość pozyskiwania przez samorządy kolejnych środków unijnych, co może spowodować negatywne zmiany w wysokości wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej.

Wiele z rozwiązań przedstawionych w grudniu przez resort finansów spotkało się z obawami samorządów. Podczas dzisiejszego spotkania wiceminister Hanna Majszczyk wysłuchała konkretnych propozycji i uwag w zakresie wprowadzenia reguły wydatkowej. Większość samorządowców wnioskuje o utrzymanie limitu zadłużenia na stałym poziomie 0,6 proc. PKB nie chcąc zgodzić się na proponowane przez resort zmniejszanie limitu w kolejnych latach. Najczęściej wyrażaną obawą związaną z obniżaniem limitu deficytu jest ryzyko zamrożenia inwestycji w regionach – w tym współfinansowanych ze środków unijnych – i niemożność prowadzenia efektywnej polityki rozwoju. Związek Powiatów Polskich uważa, że górna wysokość deficytu podsektora samorządowego nie powinna być określona kwotowo, a zależna od sytuacji finansowej państwa i wysokości osiągniętego PKB. Związek Miast Polskich wskazuje na potrzebę podwyższenia limitu uzgodnionego ze stroną rządową na majowym spotkaniu w związku z nałożeniem na samorządy nowych zobowiązań finansowych.

Opublikowany w grudniu 2011 roku przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych zakłada ustalenie maksymalnych deficytów budżetowych dla samorządów. Zmiany tłumaczone są wzrastającym z roku na rok poziomem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada, że od 2014 roku samorządy muszą zredukować swój deficyt do 8 mld zł od, a w latach „przejściowych” 2012 i 2013 maksymalny limit zadłużenia może wynieść kolejno 10 i 9 mld zł. Przewidywane jest również zaostrzenie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – m.in. za takie uznawane ma być nieprawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej JST, na skutek której dochodzi do przekroczenia ustalonego limitu zadłużenia, czy niezachowania wyniku budżetu.

Projekt nowelizacji ustawy ma stanowić realizację postanowień z maja 2011 pomiędzy samorządami, a ministerstwem finansów, kiedy to ustalono, że deficyt sektora samorządowego ma zostać obniżony o 0,4 pkt. proc. PKB. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym spotkaniem przedstawiciela Ministerstwa Finansów z przedstawicielami samorządów po opublikowaniu projektu zmian.